اهنگهای آرتیمان

اهنگ به خاطر یه سوء ظن گفتی به من نه تو نه من

اهنگ به خاطر یه سوء ظن گفتی به من نه تو نه من

اهنگ سوء ظن با صدای آرتیمان از سانجا موزیک هم اکنون…

❤❤❤به خاطر یه سوء ظن گفتی به من نه تو نه من گفتی به من نه تو نه من❤❤❤

❤❤❤گفتی دیگه نمی خوامت حرفی از عاشقی نزن حرفی از عاشقی نزن❤❤❤

link dow